جديدترين ها

گرانیتی طوسی اپوکسی پلی استر

گرانیتی طوسی اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی طوسی اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می باشد..

3,300,000ریال

گرانیتی زیتونی اپوکسی پلی استر

گرانیتی زیتونی اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی زیتونی اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می با..

3,300,000ریال

گرانیتی بادمجانی اپوکسی پلی استر

گرانیتی بادمجانی اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی بادمجانی اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می ..

3,300,000ریال

گرانیتی بنفش اپوکسی پلی استر

گرانیتی بنفش اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی بنفش اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می باشد..

3,300,000ریال

گرانیتی زرد اپوکسی پلی استر

گرانیتی زرد اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی زرد اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می باشد...

3,300,000ریال

گرانیتی سبز اپوکسی پلی استر

گرانیتی سبز اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی سبز اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می باشد...

3,300,000ریال

گرانیتی سبز اپوکسی پلی استر

گرانیتی سبز اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی سبز اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می باشد...

3,300,000ریال

گرانیتی زرشکی اپوکسی پلی استر

گرانیتی زرشکی اپوکسی پلی استر

 رنگ گرانیتی زرشکی اپوکسی پلی استر- وزن (کارتن) 15 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارس-قیمت درج شده بر حسب کارتن(15 کیلویی) می باش..

3,300,000ریال